ivanjska_3

Župa IVANJSKA

Rimokatolički župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije IVANJSKA

Župa Ivanjska ima korijene već u XIV. st. U XVII. st. njezino je sjedište u Gornjem Dragočaju. U vrijeme Bečkih ratova potkraj XVII. st. brojni su katolici raseljeni, a crkva i župna kuća srušeni. Sjedište je župe potom, zbog opasnosti od Turaka, preneseno u skrivenije mjesto Ružići-Mamenice, gdje su bile župnikova skromna kućica i kapelica. Treba napomenuti da toponim Ivanjska obuhvaća niz manjih naselja i zaselaka. Župa je u XVIII. i početkom XIX. st. vrlo prostrana: na istok se protezala do Vrbasa, a na sjever do Save. Ivanjska ima sačuvane matice od 1760. Godine.

U toj je župi umro i jedan biskup. Dok je bio u pastoralnom pohodu u Ivanjskoj, 30. listopada 1864. preminuo je u 64. godini života biskup fra Sebastijan Frankovič. Prvo je pokopan na Fratarskom groblju u Mamenicama, a zemni su mu ostaci gotovo stoljeće poslije, 1957. preneseni u župnu crkvu, gdje i danas počivaju.

Župna crkva sagrađena je 1884., a 1905. je dograđena. Zvonik, na kojemu su sada tri zvona, podignut je 1934. Novi zvonik dograđen je nakon potresa 1969. Crkva je devastirana i opljačkana tijekom rata 90-ih godina prošloga stoljeća. Ostale kapelice i gospodarske zgrade djelomično su devastirane. Crkva je više puta obnavljana pa i nakon posljednjeg rata.

Župna kuća sagrađena je 1895., a nova 1999.

Kapelice postoje na čak deset mjesta, uglavnom na grobljima: Crvena Zemlja u Cerićima, na Damjanovcu, na Visokoj Glavici, u Dujskom Potoku, na Fratarskom groblju, u Josipovićima, Miloševićima, Radunicama, Valentićima i Vučica Gaju.

Župom upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a pripadaju joj sela i zaseoci: Abriči, Brdani, Cerići, Dvorani, Gagrice, Gradina, Josipovići, Kozara, Lipovac, Mamenice, Miloševici, Mišin Han, Radinjača, Ružici, Taraševac, Valentići, Vučica Gaj, Vukovići i Žabari.

Izgonom vjernika 1995. župa je svedena na ostatke ostataka: od nekoć više tisuća njih, sada je ostalo manje od dvije stotine.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Ivanjska djelovalo je povjerenstvo Hrvatskog kulturnoga društva Napredak, 1913. i od 1924. do 1926.

Odvajanjem pojedinih naselja od župe Ivanjska utemeljene su nove kapelanije, poslije župe Barlovci (1879.) i Šimići (1921.).