odzak-caic_2

Župa ODŽAK-ĆAIĆ

Rimokatolički župni ured Sv. Mihaela arkanđela ODŽAK-ĆAIĆ

Župu je osnovao biskup Alfred Pichler 23. prosinca 1975. odvajanjem od Lištana. Župna crkva sagrađena je i blagoslovljena 1978. Međutim, bila je od lošega materijala, a budući da se nalazila nasred polja, izložena vjetrovima i drugim atmosferskim utjecajima, nije se dala popraviti pa je 2005. srušena, a na njezinu mjestu sagrađena je nova.

Prostrana župna kuća uz crkvu podignuta je 1976., a kasnije je preuređivana.

Na području župe postoje dvije kapelice: jedna vrlo stara u Odžaku, sagrađena oko 1830., a druga u Ćaiću, sagrađena 1967.

Župom upravlja dijecezanski svećenik. Župa je malena, ima samo nekoliko stotina vjernika, a pripadaju joj samo dva naselja: Odžak i Ćaić.

Prema podacima iz 1999. godine župa Odžak-Ćaić imala je 395 katolika, u Odžaku 175 i u Ćaiću 220.

Prema podacima od 31. prosinca 2005. župa Odžak-Ćaić imala je ukupno 103 katoličke obitelji s 270 katolika.